باغشاه تهران

پادگان حر و دانشگاه جنگ فعلی زمانی کاخ شاهان قاجاری در خارج از تهران بوده و بخشی از این کاخ به خیابان تبدیل شده است. میدان حر کنونی یا همان میدان باغشاه در زمانی قسمتی از این باغ به شمار می رفته است. محمدعلی شاه قاجار در سال 1278 هجری خورشیدی در این باغ مستقر شد و مشغول به سپاه آرایی برای سرکوب نهضت مشروطه بود. وی به بهانه گرمی هوای تهران به باغشاه رفت و هشت نفر از مشروطه خواهان را احضار کرد. وقتی مجلس در برابر تقاضاهای محمدعلی شاه قاجار ایستادگی کرد وی مجلس را به تحریک روس ها به توپ بست و واعظان و روزنامه نگارانی چون صوراسرافیل و ملک المتکلمین را در باغشاه شکنجه کرد و کشت. در سال 1285 هم که نهضت مشروطه پیروز شد، مظفرالدین شاه در باغ شاه به سر می برد. وقتی متفین ایران را گرفتند عبدالحسین میرزا فرمانفرما باغ را از احمدشاه قاجار خرید. در زمان حکومت رضاشاه پهلوی این محل تبدیل به پادگان نظامی و لشکر گارد شاهنشاهی شد. در سال 1339 به دستور رضا شاه در میدان اسب دوانی پادگان، که اکنون همان میدان حر کنونی است، مجسمه گرشاسپ یکی از اسطوره های شاهنامه در حالی که با نیزه ای به دست در حال جنگ با اژدهایی به دور بدنش پیچیده بود ساخته شد. این مجسمه 6.5 متر ارتفاع دارد و 6 متر نیز نیزه دست گرشاسپ است. این مجسمه نماد پیروزی خیر بر شر است.

◉ آدرس: تهران، میدان حر، پادگان حر(باغشاه)

.
منابع:
گوگل مپ | https://www.google.com/maps
ویکی پدیا فارسی | https://fa.wikipedia.org
توریستگاه | https://www.touristgah.com
سیری در ایران | https://seeiran.ir

- مطالب مرتبط -

«تاریخ گردی»

error: Alert: Content is protected !!